Disclaimer

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de internetsite www.bagboys.nl van Bag Boys te Biggekerke, Nederland. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van specifieke producten/diensten en deze disclaimer prevaleren de algemene voorwaarden van deze producten/diensten.

Bag Boys stelt deze internetsite met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie correct is. Onvolkomenheden kunnen echter niet te allen tijde worden voorkomen. Bag Boys wijst erop dat zij niet aansprakelijk kan worden gehouden voor schade, direct noch indirect, van welke aard ook, voortvloeiend uit of in enig opzicht verband houdend met het gebruik van deze internetsite.

Aansprakelijkheid
Bag Boys garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze internetsite of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Evenmin garandeert Bag Boys dat aan haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Bag Boys vraagt hiervoor begrip en wijst erop geen aansprakelijkheid te aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de internetsite. Bag Boys accepteert geen aansprakelijkheid voor informatie van derden waarnaar op deze site wordt verwezen.

Wijzigingen
De informatie op deze internetsite wordt periodiek aangevuld en geactualiseerd. Wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Intellectueel eigendom
Deze internetsite en het materiaal op deze internetsite worden beschermd door intellectueel eigendomsrecht en blijven eigendom van Bag Boys. De gegevens, waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s, mogen uitsluitend gebruikt worden voor interne bedrijfsvoering en mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Bag Boys aan derden, al dan niet kosteloos, worden verspreid.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.